test

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Krakowskie Towarzystwo Amazonki informuje, że w dniu

04.06.2018r o godz. 17.00

w sali Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ-CM przy ul. Kopernika 25 w Krakowie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze za rok 2017.

 

Porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Mandatowej i Uchwał
 5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej stwierdzającego prawomocność zebrania
 6. Sprawozdanie Zarządu KTA z działalności finansowej i merytorycznej za 2017r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTA za 2017r
 8. Podjęcie uchwały: zatwierdzenie sprawozdania i udzielenia absolutorium działającemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
 9. Przedstawienie propozycji planu pracy na 2018r – podjęcie uchwał
 10. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej z wyników głosowania
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa KTA i pozostałych członków Zarządu
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej
 14. Wolne wnioski i zakończenie obrad.