test

Statut

Rozdział I  - Postanowienia ogólne
 
§ 1. Krakowskie Towarzystwo „Amazonki” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 § 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony
 § 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
 § 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 § 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 § 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 § 7. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 § 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II - 
Cele i formy działania


§ 9. Celem Stowarzyszenia jest:
 1) ochrona i promocja zdrowia;
2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) niesienie pomocy kobietom przed i po operacji piersi,
4) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
5) organizowanie rehabilitacji fizycznej i psychicznej dla kobiet po leczeniu raka piersi,
6) promocja i organizacja wolontariatu,
7) organizacja grup wsparcia i samopomocy,
8) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
9) działalność charytatywna,
10) organizowanie szkoleń, wykładów i spotkań z profesjonalistami w zakresie problematyki onkologicznej i osób niepełnosprawnych,
11) opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, informacyjnych,
12) szerzenie wiedzy wśród społeczeństwa na temat profilaktyki, leczenia  raka piersi oraz rehabilitacji,
13) działalność rehabilitacyjna i integracyjna w sferze kulturalno-artystyczno-sportowo-turystycznej,
14) działalność  na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
15) działalność  na rzecz osób w wieku emerytalnym;
16) działalność  wspomagająca  rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
17) działalność wspomagająca  rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
18) działalność  wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
19) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
20) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
21) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
22) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
23) turystyka i krajoznawstwo;
24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
28) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
29) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
30) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
31) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym, w pkt 1—30.;

§ 10 Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.

§ 11. 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1). Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych oraz informacyjno-prawnych.
2). Organizowanie i prowadzenie Ośrodka Poradnictwa oraz organizowanie grup wsparcia i samopomocy,
3). Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej.
4). Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.
5). Organizowanie i prowadzenie rehabilitacji osób chorych, niepełnosprawnych.
6). Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych
7). Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
8). Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
9). Udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym.
10). Organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów.
11). Organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji.
12). Organizowanie zbiórek i akcji charytatywnych.
13). Organizowanie wolontariatu.
 2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność w zakresie ust. 1.

§ 12. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
 - Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 13. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1) członków zwyczajnych,
 2) członków wspierających,
 3) członków honorowych.
§ 14.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
        2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 15.1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
        2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
        3.W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne                         Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
§ 16.1. Członek zwyczajny ma prawo:
1)       wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2)       uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3)       zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4)       korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
5)       brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
        2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1)       przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2)       regularnego opłacania składek członkowskich,
3)       czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4)       dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
 
§ 17.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową  lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.
§ 18.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
§ 19.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2)śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3)uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 2 lat lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat - dotyczy członków zwyczajnych i wspierających,
4)wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia - dotyczy członków zwyczajnych i wspierających.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV - 
Władze Stowarzyszenia
§ 20. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna.
 § 21.

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
3. Zasada opisana wyżej (ust. 2) odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.
§ 22.

1.W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
2. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.
Walne Zebranie Członków
§ 23.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
1) Zwyczajne,
2)  Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność):
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania. Z posiedzenia sporządza się protokół wraz z listą obecności.
7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
§ 24. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1)ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2)uchwalenie statutu i jego zmian,
3)wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4)udzielenie absolutorium Zarządowi,
5)ustalanie wysokości składek członkowskich,
6)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
7)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8)nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
9)ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10)podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
 
Zarząd Stowarzyszenia
§ 25.

1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób.
 2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
§ 26.

Do kompetencji Zarządu należy:
1)       realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2)       uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
3)       sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4)       występowanie z wnioskami o dotację,
5)       ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
6)       podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
7)       podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
8)       zwoływanie Walnego Zebrania,
9)       podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
10)   rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,
11)   składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
12)   w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
13)   reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
14)   powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
15)   uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
16)   zatrudnianie pracowników.
§ 27. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i z posiedzenia sporządza się protokół wraz z listą obecności.
§ 28.

1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika (Dyrektora).
2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, uchwalanego przez Zarząd.
 
Komisja Rewizyjna
§ 29.